ARVSRÄTT


ARVSRÄTT


Har du frågor som rör arvsrätt eller andra allmänjuridiska frågor är du välkommen att boka

tid för rådgivning. Vi diskuterar då igenom och besvarar dina frågor.


Vi gör bouppteckningar och arvskiften. Vi biträder också enskilda parter vid bouppteckning och

arvskiften samt vid arvstvister.


Vi upprättar familjerättsliga och arvsrättsliga handlingar som t ex  testamenten, äktenskapsförord,

samboavtal,  bodelningar, gåvobrev och framtidsfullmakter.


Vi ser till att du får de handlingar du behöver och att de blir korrekt upprättade och juridiskt giltiga.

De handlingar vi upprättar är alltid anpassade till dina behov och önskemål. För att det skall bli bra

träffas vi först och diskuterar igenom din situation och vad du önskar.


Som ombud er vi tillvara dina intressen och sköter alla kontakter med motparten och domstolen i

enlighet med vad vi kommer överens om.


Vi åtar oss uppdrag med internationell anknytning.


ÖVRIGA UPPDRAG


Vi åtar oss också uppdrag som boutredningsman och skiftesman.  En boutredningsman övertar

förvaltningen av dödsboet. Boutredningsmannen förbereder dödsboet för arvskifte och försöker

hitta en lösning på eventuella tvistiga frågor.

Om ett frivilligt skifte inte kan komma till stånd har boutredningsmannen befogenhet att fatta beslut om arvskifte. Boutredningsman kan också utses för att ingen av dödsbodelägarna kan eller vill förvalta och avsluta dödsboet.

Kontakta oss gärna om ni överväger att ansöka om en boutredningsman.